Turnhout (B)

Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Algemeen gebruik

De locatie Theobaldus Kunsthuis kan enkel worden gehuurd voor sociaal-culturele activiteiten; d.w.z. groeps- en individuele tentoonstellingen van beeldende kunsten, erfgoedprojecten, voordrachten, debatten, lezingen, poëzieavonden, theater, muziek….

Kortlopende projecten zoals: poëzie, voordrachten, debatten, persconferenties, repetities, lezingen, kleinschalige muziekuitvoeringen.

Aanvraag

Elke aanvraag tot gebruik van Theobaldus Kunsthuis zal schriftelijk gericht worden aan het Bestuur van het Theobaldus Kunsthuis p/a De Scherf vzw Neerhofstraat 48 2300 TURNHOUT. of via e-mail: keramiekatelierdescherf@telenet.be. Elke aanvraag omvat de naam van de gebruiker, naam van organisatie of vereniging, adres van de verantwoordelijke, aard van de activiteit, gewenste datum en/of periode.

Aanvragen voor het organiseren van activiteiten in de privésfeer (zoals familiefeesten, huwelijken enz.) worden niet toegestaan. Recepties worden enkel toegestaan indien zij gebonden zijn aan een activiteit in het Kunsthuis Theobaldus.

In het Theobaldus Kunsthuis mag geen enkele godsdienstige activiteit plaatsvinden. Dit verbod geldt voor alle godsdienstige overtuigingen.

Het bestuur van De Scherf vzw beslist over de toekenning van de locatie en sluit ter bevestiging de overeenkomst af. Om reden van organisatorische, inhoudelijke, praktische of statutaire aard kan een aanvraag geweigerd worden. In geval van betwisting zal het college van burgemeester en schepenen en de cultuurraad van Turnhout het geschil beslechten.

Indien wordt vastgesteld dat de locatie gebruikt wordt voor andere doeleinden dan waarvoor gehuurd, zal de toegang tot de ruimte worden ontzegd. De Scherf vzw zal in dit geval het contract eenzijdig verbreken en een schadevergoeding eisen van 2 maal de huurprijs.

Om toezicht te houden op het gebouw behoudt De Scherf vzw zich steeds het recht op vrije toegang tijdens elke activiteit.

Betaling

De huurprijs van Theobaldus Kunsthuis wordt bepaald volgens de gangbare tarieven. (op aanvraag). Leden van het Forum Cultuur van Turnhout genieten een voordeeltarief. De reservering is definitief bij betaling van de helft van de overeengekomen huurprijs. Het saldo van de huurprijs en de waarborg moet betaald worden uiterlijk 8 weken voor aanvang van de geplande activiteit. In geval van een kortlopend project dient de betaling te gebeuren uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de activiteit of bij ondertekening van de overeenkomst. Betaling gebeurt via storting op rekening BE11 6460 1126 5148 met vermelding van naam huurder en/of vereniging en datum.

Waarborg

Bij het afsluiten van een huurovereenkomst zal een waarborg van € 150,- gevraagd worden. Na elk gebruik van de infrastructuur zal De Scherf vzw, samen met de gebruiker, deze controleren teneinde na goedkeuring de betaalde waarborg terug te storten.

Annulatie

In geval van annulatie dient De Scherf vzw hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te worden gesteld. Indien de gebruiker annuleert na ondertekening van de huurovereenkomst zal een vergoeding worden aangerekend van 50 % van de huurprijs. Bovendien betaalt de gebruiker al de reeds gemaakte onkosten door De Scherf vzw die betrekking hebben op de activiteit. In geval van annulatie binnen 2 weken voor de geplande activiteit wordt de volledige huurprijs als schadevergoeding gerekend met daarbij de reeds gemaakte onkosten door De Scherf vzw die betrekking hebben op de activiteit.

De gebruiker verbindt zich er altijd toe zijn doelgroep van de afgelasting op de hoogte te brengen en uiterlijk een half uur voor de aanvang van de geplande activiteit in Theobaldus Kunsthuis aanwezig te zijn om opgedaagde belangstellenden op gepaste wijze te onthalen en te informeren.

Gebruik van de locatie

Het in gereedheid brengen van de locatie gebeurt in principe de dag van de activiteit zelf of in geval van een tentoonstelling enkele dagen vooraf . In verband met de voorbereiding van activiteiten, waaronder ook het aanleveren van materialen zullen steeds de nodige afspraken gemaakt worden met De Scherf vzw.

Na gebruik ruimt de huurder de lokalen onmiddellijk op en plaatst het materiaal, het meubilair en de gebruikte installaties in dezelfde orde als waarin hij ze vond bij aanvang. De Scherf vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor achtergelaten en/of vergeten materialen.

De gebruiker is aansprakelijk voor de schade welke hij veroorzaakt aan het gebouw en de inrichting. Buitengewone schoonmaak en/of herstel van beschadiging zullen worden aangerekend.

Al het in de keuken aanwezige materiaal mag gebruikt worden. Verdwenen of beschadigd materiaal wordt aan de huurder aangerekend. Alle gebruikte keukenapparaten moeten grondig worden gereinigd. De gebruiker wordt verzocht om gebruikte glazen e.d. af te wassen en op de voorziene plaats terug te zetten. Alle afval moet door de huurder worden opgeruimd en meegenomen. Aanwezige dranken, eigendom van De Scherf vzw, mogen onder geen beding buiten medeweten van de verhuurder worden geconsumeerd.

Verantwoordelijkheid gebruiker

Elke gebruiker is als organisator zelf verantwoordelijk voor de voorschriften van gemeentelijke en provinciale aard, de taksen van welke aard ook m.b.t. de geplande activiteit, politiereglementen (bijv. leeftijdsgrens, sluitingsuur) en op de wet van de handelspraktijken.

De gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die aan het gebouw en/of de inboedel door hemzelf, zijn aangestelde, de deelnemers aan de door hem ingerichte activiteit of aan derden aangebracht wordt. De gebruiker moet zelf oordelen of hij een verzekering afsluit tegen dit risico, maar in bepaalde gevallen kan De Scherf vzw een dergelijke verzekering eisen. De gebruiker is ook verantwoordelijk voor de schade aan de infrastructuur die gevolg is van onoordeelkundig gebruik. Een schadevergoeding ten bedrage van herstellings- of vervangingskosten kan geëist worden.

De gebruiker is volledig aansprakelijk voor de door hem georganiseerde activiteit en de goede orde in de onmiddellijke omgeving (geen overlast voor omwonenden).

Verbodsbepalingen

Het is ten strengste verboden de specifieke infrastructuur van de kapel te beschadigen. Wij verwachten respect voor het authentieke interieur van de kapel, zoals altaar, communiebank, lambrisering, houten portaal, kerkvloeren enz.. Het is dan ook ten strengste verboden ramen, deuren, muren en het volledige authentieke interieur te beplakken, beschilderen, benagelen enz. Zij mogen van geen enkel hechtmiddel voorzien worden.

Er geldt een algemeen rookverbod voor het ganse gebouw.

Het is verboden de noodverlichting uit te schakelen en/of af te dekken.

Om reden van brandgevaar is het streng verboden kaarsen te ontsteken in het gebouw.

Het gebruik van het Theobaldus Kunsthuis moet gebeuren op zodanige wijze dat de vroegere bestemming van het gebouw als kapel herkenbaar blijft.

Het gebouw is niet toegankelijk voor dieren, met uitzondering voor hulp- en geleidehonden.

Schade

Aangenomen wordt dat het gebouw, zijn inboedel, en alle materiaal dat ter beschikking wordt gesteld in goede staat verkeert bij aanvang van de activiteit. Voor aanvang van een activiteit zal een inventaris aan de gebruiker worden voorgelegd ter ondertekening.
Elke schadegeval moet door de gebruiker onmiddellijk gemeld worden aan De Scherf vzw.

De Scherf vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteit of van het toegestane gebruik van locatie en/of uitrusting door de gebruiker.